Službe

Služba hitne medicinske pomoći sa san.prevozom

            Služba hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom pruža usluge hitne medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi i na terenu. Služba pruža usluge životno ugroženim licima nastalo kao rezultat bolesti ili povrede. Zbrinjava ova lica, a prema ukazanoj potrebi ih transportuje do odgovarajuće zdravstvene ustanove sekundarnog, tercijarnog nivoa.   Radno vreme …

Služba medicine rada

  Služba zdravstvene zaštite zaposlenih  pruža usluge preventivnih pregleda, kao i dijagnostičko – terapijske usluge zaposlenim licima u  cilju unaprđenja i zaštite zdravlja radno aktivnih zaposlenih lica, poboljšanja životne sredine, sprečavanje povreda na radu i prevenciji profesionalnih bolesti. Radno vreme službe: 07.00-14:00 14:00-21:00 Telefon centrale : 012 – 327 – 982 Lokal  šaltera : 243 …

Služba opšte medicine sa kućnom negom

                Služba zdravstvene zaštite odraslog stanovništva sa kućnim lečenjem pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i sastoji se iz radnih jedinica: a) služba opšte medicine sa  zdravstvenim ambulantama (seoskim ambulantama) b) odeljenje kućnog lečenja i nege Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih pruža  preventivne, kurativne  i dijagnostičko – terapijske usluge u …

Služba polivalentne patronaže

Delokrug rada polivalentne patronažne službe na osnovu instrukcija kroz „Vodiča dobre prakse“: Program rada čine posete porodici (70%) i zdravstveno-vaspitni rad u domu zdravlјa i zajednici ( 30%). Posetom porodici patronažna sestra teži ka implementaciji pozitivnih i korigovanju negativnih stavova i navika u ponašanju u cilјu unapređenja zdravlјa stanovništva. Rad u porodici podrazumeva posete pre …

Služba stomatološke zaštite

Pravo na stomatološke usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja imaju: U potpunosti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja – pregledi i lečenje bolesti usta i zuba: izuzev protetskih usluga, žene u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja deca do navršenih 18 godina starija lica teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa …

Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa savetovalištem za mlade

           Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa savetovalištem za mlade sprovodi preventivne preglede u cilju praćenja rasta i razvoja deteta. Sprovode se sistematski i kontrolni pregledi, vrši se obavezna imunizacija i vakcinacija dece prema kalendaru imunizacije i vakcinacije. Takođe, sprovodi se lečenje i dijagnostičko – terapijske usluge. Predškolska deca : Prima …

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

          Služba za zdravstvenu zaštitu žena pruža preventivne, kurativne i dijagnostičko – terapijske usluge u cilju očuvanja unapređenja i zaštite zdravlja žena i obuhvata sledeće usluge:   – Savetovanje vezano za adolescentnu ginekologiju – Savetovanje vezano za uzimanje kontracepcije Kontrolni pregledi se rade dva puta godišnje, u toku radnog dana i …