Povratak na Službe

Služba opšte medicine sa kućnom negom

_mg_3228_1 _mg_3229_1
Služba zdravstvene zaštite odraslog stanovništva sa kućnim lečenjem pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i sastoji se iz radnih jedinica:

a) služba opšte medicine sa  zdravstvenim ambulantama (seoskim ambulantama)
b) odeljenje kućnog lečenja i nege

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih pruža  preventivne, kurativne  i dijagnostičko – terapijske usluge u cilju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja bolesti stanovništvu starijem od 19 godine, nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja.  U okviru redovnog rada vrši se:

– Preventivni sistematski pregledi radi prevencije i ranog otkrivanja bolesti, otkrivanja faktora rizika, blagovremenog lečenja i prevencije komplikacija
– Vakcinaciju od gripa lica starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika. Obaveznu vakcinaciju protiv tetanusa, lica u određenom godišnjem uzrastu(30, 40, 50, 60 godina )
Pacijenti ,u dogovoru sa svojim izabranim lekarima opšte medicine mogu obaviti sledeće preventivne preglede :
-SISTEMATSKI PREGLED-
za osobe starosti 19 do 34 godine obavlјa se jedanput u 5 godina, a za
osobe starosti preko 35 godina jedanput u 2 godine
Pregled podrazumeva : opšti medicinski pregled ,merenje telesne visine i težine,merenje pritiska,EKG,laboratorijske analize krvi i urina ,određivanje faktora rizika i procenu zdravstvenog stanja pacijenta te u skladu sa nađenim stanjem upućivanje na dalјe dijagnostičke i specijalističko konsultativne preglede .
-SKRININIG NA RANO OTKRIVANјE KARCINOMA DEBELOG CREVA-
Obavlјa se kod osoba oba pola, starosti 50 do 74 godine, jedanput u 2 godine
Skrining podrazumeva pregled stolice na prisustvo skrivene(golim okom nevidlјive) krvi u stolici.Pregled ne zahteva posebnu pripremu pacijenta.U slučaju pozitivnog nalaza testa pacijenti se upućuju na dalјu dijagnostiku (kolonoskopiju).
-SKRININIG NA RANO OTKRIVANјE ŠEĆERNE BOLESTI-
Obuhvata osobe oba pola ,starije od 35 godina,koje nemaju registrovanu šećernu bolest
Skrining se obavlјa putem Upitnika za procenu rizika od dijabtes melitusa kojima se utvrđuje nivo rizika za obolevanje i zavisno od nađenog nivoa preduzimaju se dalјe mere praćenja , dijagnostike i eventualnog lečenja.
Preporuka je da se skriningom obuhvate gojazne osobe ,sve fizički neaktivne osobe,hipertoničari,osobe sa povišenim nivoom lipida u krvi, posebno povišenim trigliceridima,kao i osobe sa graničnim vrednostima glukoze u krvi (jutranja glikemija između 5,6 i 6,9 mmol/l).Tkđ. testiranje treba da obave i žene koje su u toku trudnoće imale povišene vrednosti šećera u krvi i žene koje su rađale krupnu decu .
-SKRININIG ZA RANO OTKRIVANјE KARDIOVASKULARNIH OBOLENјA-
Obuhvata osobe koje nemaju registrovana kardiovaskularna obolјenja
Muškarce starosti 35-69 godina
Žene starosti 45-69 godina ili mlađe od 45 godina u postmenopauzi
Pregledu se podvrgavaju i osobe sa porodičnim opterećenjem bolestima srca i krvnih sudova ,osobe sa porodičnim hiperholestrolemijama kao i osobe sa novootkrivenom šećernom bolesti.
Pregled podrazumeva uzimanje anamnestičkih podataka potrebnih za utvrđivanje individualnog rizika,merenje telesne visine i težne,određivanje body mas indeksa ,merenje obima struka,merenje pritiska ,laboratorijske analize krvi i urina .Na osnovu dobijenih podataka u posebim Tabelama za procenu rizika određuje se nivo rizika za svakog pacijenta i skladu sa tim se preduzimaju odgovarajuće mere .
-REVAKCINACIJA PROTIV TETANUSA –
Obuhvata osobe oba pola, sa navršenih 30, 40 ,50 i 60 godina
Primenjuje se jedna doza vakcine protiv tetanusa u svakom od navedenih uzrasta čime se obezbeđuje potreban nivo zaštite od ove potencijalno smrtonosne bolesti.
Radno vreme službe:
07.00-14:00
14:00-21:00
Za sve informacije i zakazivanje pregleda u službi opšte prakse pacijenti mogu pozvati jednu od 2 direktne linije :
  • 012 – 328 – 091
  • 012 – 328 – 092

 

Timovi lekara i sestara službe opšte prakse :
1. dr Milena Jošić – načelnik službe
   Ana Kostić – Maričić – glavna sestra službe
                                                     
2. dr Radmila Ljubisavljević
Lazarević Jovana
                                                     
3. dr Olivera Đorđević
Milovanović – Jevremović Marija
                                                    
4. dr Nenad Radojković
    Jevtić Suzana
                                                   
6. dr Tamara Stanulović
Bogdanović Dragana
                                                  
7. dr Slađana Spasov
Radojković Nataša
                                                  
8. dr Milica Ivanišević
Stojanović Lela
                                                  
9. dr Darko Matović
Sanela Stanojević – med.sestra

 


 

Kućna nega

Poslovi službe kućnog lečenja obuhvataju sledeće usluge : Lekari kućnog lečenja obavlјaju prve lekarske preglede u stanu pacijenta po pozivu (neodložna pomoć) ili po uputu izabranog lekara (kućno lečenje), a potom kompletno zbrinjavanje koje podrazumeva obavlјanje parenteralnog lečenja , kontrolne preglede, kao i upućivanje bolesnika na dodatne dijagnostičke procedure ili konsultativne specijalističke preglede. Poslovi medicinskih …

Nove direktne linije za zakazivanje

Od 10.10.2016. godine, služba Opšte prakse poseduje 2 direktne telefonske linije koje pacijenti mogu koristiti za informisanje i zakazivanje pregleda kod svog izabranih lekara : 012 – 328 – 091 012 – 328 – 092