Povratak na Službe

Služba opšte medicine sa kućnom negom

_mg_3228_1 _mg_3229_1
 
 
 
 
 
 
 
 
Služba zdravstvene zaštite odraslog stanovništva sa kućnim lečenjem pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i sastoji se iz radnih jedinica:

a) služba opšte medicine sa  zdravstvenim ambulantama (seoskim ambulantama)
b) odeljenje kućnog lečenja i nege

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih pruža  preventivne, kurativne  i dijagnostičko – terapijske usluge u cilju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja bolesti stanovništvu starijem od 19 godine, nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja.  U okviru redovnog rada vrši se:

– Preventivni sistematski pregledi radi prevencije i ranog otkrivanja bolesti, otkrivanja faktora rizika, blagovremenog lečenja i prevencije komplikacija
– Vakcinaciju od gripa lica starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika. Obaveznu vakcinaciju protiv tetanusa, lica u određenom godišnjem uzrastu(30, 40, 50, 60 godina )
Pacijenti ,u dogovoru sa svojim izabranim lekarima opšte medicine mogu obaviti sledeće preventivne preglede :
-SISTEMATSKI PREGLED-
za osobe starosti 19 do 34 godine obavlјa se jedanput u 5 godina, a za
osobe starosti preko 35 godina jedanput u 2 godine
Pregled podrazumeva : opšti medicinski pregled ,merenje telesne visine i težine,merenje pritiska,EKG,laboratorijske analize krvi i urina ,određivanje faktora rizika i procenu zdravstvenog stanja pacijenta te u skladu sa nađenim stanjem upućivanje na dalјe dijagnostičke i specijalističko konsultativne preglede .
-SKRININIG NA RANO OTKRIVANјE KARCINOMA DEBELOG CREVA-
Obavlјa se kod osoba oba pola, starosti 50 do 74 godine, jedanput u 2 godine
Skrining podrazumeva pregled stolice na prisustvo skrivene(golim okom nevidlјive) krvi u stolici.Pregled ne zahteva posebnu pripremu pacijenta.U slučaju pozitivnog nalaza testa pacijenti se upućuju na dalјu dijagnostiku (kolonoskopiju).
-SKRININIG NA RANO OTKRIVANјE ŠEĆERNE BOLESTI-
Obuhvata osobe oba pola ,starije od 35 godina,koje nemaju registrovanu šećernu bolest
Skrining se obavlјa putem Upitnika za procenu rizika od dijabtes melitusa kojima se utvrđuje nivo rizika za obolevanje i zavisno od nađenog nivoa preduzimaju se dalјe mere praćenja , dijagnostike i eventualnog lečenja.
Preporuka je da se skriningom obuhvate gojazne osobe ,sve fizički neaktivne osobe,hipertoničari,osobe sa povišenim nivoom lipida u krvi, posebno povišenim trigliceridima,kao i osobe sa graničnim vrednostima glukoze u krvi (jutranja glikemija između 5,6 i 6,9 mmol/l).Tkđ. testiranje treba da obave i žene koje su u toku trudnoće imale povišene vrednosti šećera u krvi i žene koje su rađale krupnu decu .
-SKRININIG ZA RANO OTKRIVANјE KARDIOVASKULARNIH OBOLENјA-
Obuhvata osobe koje nemaju registrovana kardiovaskularna obolјenja
Muškarce starosti 35-69 godina
Žene starosti 45-69 godina ili mlađe od 45 godina u postmenopauzi
Pregledu se podvrgavaju i osobe sa porodičnim opterećenjem bolestima srca i krvnih sudova ,osobe sa porodičnim hiperholestrolemijama kao i osobe sa novootkrivenom šećernom bolesti.
Pregled podrazumeva uzimanje anamnestičkih podataka potrebnih za utvrđivanje individualnog rizika,merenje telesne visine i težne,određivanje body mas indeksa ,merenje obima struka,merenje pritiska ,laboratorijske analize krvi i urina .Na osnovu dobijenih podataka u posebim Tabelama za procenu rizika određuje se nivo rizika za svakog pacijenta i skladu sa tim se preduzimaju odgovarajuće mere .
-REVAKCINACIJA PROTIV TETANUSA –
Obuhvata osobe oba pola, sa navršenih 30, 40 ,50 i 60 godina
Primenjuje se jedna doza vakcine protiv tetanusa u svakom od navedenih uzrasta čime se obezbeđuje potreban nivo zaštite od ove potencijalno smrtonosne bolesti.
Radno vreme službe:
07.00-14:00
14:00-21:00
Za sve informacije i zakazivanje pregleda u službi opšte prakse pacijenti mogu pozvati jednu od 2 direktne linije :
  • 012 – 328 – 091
  • 012 – 328 – 092

 

Timovi lekara i sestara službe opšte prakse :
1. dr Olivera Đorđević
   Ana Kostić – Maričić
                                                     
2. dr Sanja Stevanović
Lazarević Jovana
                                                     
3. dr Popović Dragica
Milovanović – Jevremović Marija
                                                    
4. dr Gorica Pitić
    Jevtić Suzana
                                                   
6. dr Tamara Stanulović
Bogdanović Dragana
                                                  
7. dr Katarina Milić
Radojković Nataša
                                                  
8. dr Marija Marjanović
Stojanović Lela
                                                  
Med.tehničari :
  • Nevenka Petrović
  • Mirko Dabović
  • Boban Blagojević
  • Biljana Budimirović
  • Zagorka Mladenović
  • Sneža Vučković
  • Jelena Dobrosavljević
  • Biljana Nuculjević

 

 
 

Kućna nega

Poslovi službe kućnog lečenja obuhvataju sledeće usluge : Lekari kućnog lečenja obavlјaju prve lekarske preglede u stanu pacijenta po pozivu (neodložna pomoć) ili po uputu izabranog lekara (kućno lečenje), a potom kompletno zbrinjavanje koje podrazumeva obavlјanje parenteralnog lečenja , kontrolne preglede, kao i upućivanje bolesnika na dodatne dijagnostičke procedure ili konsultativne specijalističke preglede. Poslovi medicinskih …

Nove direktne linije za zakazivanje

Od 10.10.2016. godine, služba Opšte prakse poseduje 2 direktne telefonske linije koje pacijenti mogu koristiti za informisanje i zakazivanje pregleda kod svog izabranih lekara : 012 – 328 – 091 012 – 328 – 092